ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

Full Circle Coaching : Full Circle Coaching commanditaire vennootschap met zetel te, Grote Steenweg 22, 9870 Olsene, en met KBO nummer BE 0734.905.157


Dienstverlener: betekent in deze voorwaarden Full Circle Coaching, Ellen Persijn en derden die werkzaam zijn bij of diensten verlenen voor Full Circle Coaching.


Klant: is de Klant, die bij Full Circle Coaching dienstverlening afneemt.


Overeenkomst: de overeenkomst tussen Full Circle Coaching en Klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.


Dienstverlening: de diensten die Full Circle Coaching aan de Klant levert.

Artikel 2 Algemeen


2.1 Deze algemene voorwaarden maken wezenlijk deel uit van al onze offertes, inschrijvingsformulieren, overeenkomsten en facturen en zijn integraal van toepassing op al onze dienstverlening. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst.


2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden bij aangaan overeenkomst ter kennis gebracht aan de Klant, staan vermeld op onze website www.fullcirclecoaching.be


2.3 De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met Full Circle coaching door deze op de hoogte werd gebracht van deze algemene voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij er alle bedingen van heeft aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen algemene voorwaarden.


2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de Klant, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons tevoren zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

Artikel 3 Annulering van afspraken


3.1 Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de dag van schriftelijke aanvaarding door Full Circle Coaching van de inschrijving/overeenkomst door de Klant ingevuld en ondertekend op de website. Deze aanvaarding door Full Circle Coaching verplicht de Klant tot afname.


3.2 Bij eventuele annulatie door de Klant nog voor de eerste dienstlevering, blijft het ons vrij, hetzij de afname en de volledige betaling der overeenkomst te eisen, hetzij een schadeloosstelling van 15% op de totale som overeenkomst te eisen.


3.3 Bij eventuele annulatie door ons nog voor de eerste dienstlevering, zullen wij aan de Klant een schadeloosstelling verschuldigd zijn van 15% op de totale som van de overeenkomst.


3.4 Indien de Klant door welke omstandigheid dan ook niet kan deelnemen aan een bepaalde overeengekomen sessie, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen in dat geval uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Full Circle Coaching gerechtigd om de dienstverlening toch als afgenomen te beschouwen en in rekening te brengen.


3.5 Indien Full Circle Coaching door overmacht de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal Full Circle Coaching zo snel mogelijk daarover contact opnemen met de Klant en wordt de dienstverlening in overleg met de Klant verplaatst naar een later tijdstip.


3.6 Full Circle Coaching op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit/sessie.

Artikel 4 Overdracht


De dienstverlening is gericht en afgestemd op iedere Klant individueel. De Klant kan zijn ingekochte dienstverlening niet overdragen aan een ander persoon.

Artikel 5 Overmacht


5.1 Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakomen van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij.


5.2 Niet beperkend worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: medische noodgevallen, technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, brand, waterschade, stakingen, oorlog, oproer, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, fouten te wijten aan derden, beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.


5.3 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijke gevallen alle redelijke inspanningen doen om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

Artikel 6 Prijs – Betaling


6.1 De prijzen van toepassing op de dienstverlening zijn deze vermeld op de op het ogenblik van facturering geldende prijslijsten.


6.2 De Klant zal onmiddellijk na ondertekening of aanvaarding via bankoverschrijving de volledige som van het traject betalen of met hoge uitzondering in schijven indien zo afgesproken.


6.3 De Klant zal uiterlijk 1 dag voor aanvang van het traject het bedrag volstort hebben en hiervan een betalingsbewijs voorzien.


6.5 Indien tijdige betaling uitblijft, is Full Circle Coaching bevoegd tot opschorting van de dienstverlening.


6.8 Bovendien zal bij niet tijdige betaling de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand.


6.9 Indien de Klant, ondanks de uitdrukkelijke afspraken met Full Circle Coaching omtrent de inhoud en de duur van het traject, de dienstverlening na aanvang toch vroegtijdig wilt stopzetten, wordt hetgeen de Klant reeds vooruitbetaald heeft, in beginsel niet aan de klant terugbetaald. Indien de klant genoot van deelbetaling in schijven dient het restbedrag betaald te worden in 1 bankoverdracht naar Full Circle Coaching. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid


7.1 De Klant erkent en aanvaardt dat elke door Full Circle Coaching aanvaarde opdracht louter een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is.


7.2 Full Circle Coaching sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door haarzelf of een van haar dienstverleners.


7.3 Aansprakelijkheid van Full Circle Coaching voor indirecte schade en gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 8 Privacy Beleid 

Zie Privacy Policy

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen


9.1 Op de overeenkomst tussen Full Circle Coaching en de Klant alsmede onderhavige
algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.


9.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst en/of algemene
voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing te komen.


9.3 Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten overeenkomsten en /of huidige algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Artikel 10 Nietigheid


Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Full Circle Coaching zal dan met de Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen

contact 

Ellen Persijn

ellen@fullcirclecoaching.be

+32 472 89 29 42

© 2023 by FullCircleCoaching.