ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
full cirlce coaching

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de regels en verplichtingen met betrekking tot de levering van diensten via onze website en zijn van toepassing op uw gebruik van en deelname aan onze diensten (de Dienst(en)). Door gebruik te maken van onze Diensten, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige wijzigingen, maak dan geen gebruik van onze Diensten of de Full Circle Coaching website (de Website). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen (a) Full Circle Coaching commanditaire vennootschap, een bedrijf geregistreerd in overeenstemming met Belgisch recht, gevestigd te Grote Steenweg 22, 9870 Olsene, en geregistreerd onder het KBO-nummer BE 0734.905.157, hierna genoemd Full Circle Coaching, wij, of ons, en (b) elke persoon die van onze Website en/of onze Diensten gebruik maakt.

 

Artikel 1 - Definities

 

 1. Klant
  Onder de Klant wordt verstaan degene die onder deze Algemene Voorwaarden de Diensten van Full Circle Coaching gebruikt of wil gebruiken en de Overeenkomst tot de uitvoering van de Diensten aangaat.  

 

 1. Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Full Circle Coaching en de Klant wordt aangegaan waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken. 

 

 1. Diensten
  Onder Diensten wordt verstaan al hetgeen Full Circle Coaching ten behoeve de Overeenkomst met de Klant uitvoert en/of onderneemt.

 

 1. Dienstverlener

De Dienstverlener omvat onder deze Algemene Voorwaarden Full Circle Coaching, Ellen Persijn en derden die werkzaam zijn bij of diensten verlenen voor Full Circle Coaching. 

 

Artikel 2 - Algemeen

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken wezenlijk deel uit van al onze offertes, inschrijvingsformulieren, Overeenkomsten en facturen en zijn integraal van toepassing op al onze Diensten. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke Overeenkomst.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden bij aangaan Overeenkomst ter kennis gebracht aan de Klant en staan vermeld op onze website www.fullcirclecoaching.be.

 

 1. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met Full Circle coaching door deze op de hoogte werd gebracht van deze Algemene Voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij er alle bedingen van onvoorwaardelijk heeft aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen Algemene Voorwaarden.

 

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de Klant, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons tevoren zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

 

 1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Full Circle Coaching zal dan met de Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

 1. Full Circle Coaching is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten afgesloten na implementatie van de wijzigingen en voor reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Klant van de wijziging. 

 

Artikel 3 – Uitoefening herroepingsrecht en annulering 

 

 1. Overeenkomsten worden geacht tot stand te komen op de dag van schriftelijke aanvaarding door Full Circle Coaching van de inschrijving/Overeenkomst door de Klant ingevuld en ondertekend op de Website. 

 

 1. Door de aard van de dienst heeft de Klant na aanvaarding van de Overeenkomst recht op herroeping van de Overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen vanaf de dag van de inschrijving/Overeenkomst door de Klant. 

 

 1. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is de Klant verplicht dit binnen 14 dagen na inschrijving/Overeenkomst kenbaar te maken aan Full Circle Coaching middels een e-mail aan ellen@fullcirclecoaching.be. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht zal de betaling binnen 14 dagen retour worden gestort.

 

 1. Full Circle Coaching maakt gebruik van uitsluiting herroepingsrecht. Dit betekent dat wanneer (1) de Overeenkomst volledig is uitgevoerd binnen de herroepingstermijn van 14 dagen, (2) de Klant heeft ingestemd heeft ingestemd met de levering van de dienst binnen de bedenktijd, (3) de Klant heeft verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en (4) de dienst volledig is geleverd binnen de bedenktijd, de Klant geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht. 

 

 1. Indien er geen uitsluiting van herroepingsrecht plaatsvindt en de Klant na aanvang van het begin van de Overeenkomst alsnog gebruikt wenst te maken van het herroepingsrecht, dan is de Klant aansprakelijk voor alle kosten tot dan toe. In verband met het specifieke en op de Klant aangepaste karakter van onze Dienst, wordt de al uitgevoerde begeleiding en coaching niet vergoed door Full Circle Coaching wanneer de Klant onder deze omstandigheden gebruik maakt van het herroepingsrecht.

 

 1. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op en voor particulieren. Klanten die een Overeenkomst aangaan als bedrijf of ondernemer, evenals particuliere Klanten die de Overeenkomst aangaan met een professioneel doeleind vanuit een onderneming kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht. 

 

 1. Bij eventuele annulering door de Klant nog voor de eerste dienstlevering buiten de bedenktermijn van 14 dagen, blijft het ons vrij, hetzij de afname en de volledige betaling der Overeenkomst te eisen, hetzij een schadeloosstelling van 15% op de totale som Overeenkomst te eisen.

 

 1. Bij eventuele annulering door ons nog voor de eerste dienstlevering, zullen wij aan de Klant een schadeloosstelling verschuldigd zijn van 15% op de totale som van de Overeenkomst.

 

 1. Indien de Klant door welke omstandigheid dan ook niet kan deelnemen aan een bepaalde overeengekomen sessie, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen in dat geval uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Full Circle Coaching gerechtigd om de Diensten toch als afgenomen te beschouwen en in rekening te brengen.

 

 1. Indien Full Circle Coaching door overmacht de Diensten niet kan uitvoeren, zal Full Circle Coaching zo snel mogelijk daarover contact opnemen met de Klant en wordt de Dienst in overleg met de Klant verplaatst naar een later tijdstip.

 

 1. Full Circle Coaching op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit/sessie.

 

Artikel 4 - Overdracht

 

 1. De Dienst is gericht en afgestemd op iedere Klant individueel. De Klant kan zijn ingekochte Diensten niet overdragen aan een ander persoon.

 

Artikel 5 - Overmacht

 

 1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakomen van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht, indien de periode van overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen heeft geduurd. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Full Circle Coaching onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien - die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds inbegrepen - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transport-moeilijkheden, natuurgeweld, een epidemie of pandemie, computerstoringen, stroomuitval, ziekte van het personeel en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Full Circle Coaching geen invloed kan uitoefenen.

 

 1. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijke gevallen alle redelijke inspanningen doen om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

 

Artikel 6 – Betaling

 

 1. De prijzen van toepassing op de Diensten zijn deze vermeld op de op het ogenblik van facturering geldende prijslijsten.

 

 1. Alle genoemde bedragen op de Website betreffen bedragen in euro’s en worden standaard weergegeven inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 

 1. De Klant zal onmiddellijk na ondertekening of aanvaarding via bankoverschrijving de volledige som van het traject betalen of met hoge uitzondering in schijven indien zo afgesproken.

 

 1. Full Circle Coaching biedt de optie tot betaling in [maandelijkse] termijnen (totaalbedrag van de Dienst gedeeld door het aantal afgesproken termijnen). De termijnbedragen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de eerste sessie, training of workshop in de desbetreffende maand. De factuur dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de laatste sessie, training of workshop. De Klant ontvangt eenmalig een factuur en een schriftelijke bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken.

 

 1. De Klant zal uiterlijk 1 dag voor aanvang van het traject het bedrag volstort hebben en hiervan een betalingsbewijs voorzien.

 

 1. Indien tijdige betaling uitblijft, is Full Circle Coaching bevoegd tot opschorting van de Dienst.

 

 1. Bovendien zal bij niet tijdige betaling de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand.

 

 1. Indien de Klant, ondanks de uitdrukkelijke afspraken met Full Circle Coaching omtrent de inhoud en de duur van het traject, de Dienst na aanvang toch vroegtijdig wil stopzetten, buiten de termijn van het herroepingsrecht, wordt hetgeen de Klant reeds vooruitbetaald heeft, in beginsel niet aan de Klant terugbetaald. Indien de klant genoot van deelbetaling in schijven dient het restbedrag betaald te worden in 1 bankoverdracht naar Full Circle Coaching. 

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

 1. De Klant erkent en aanvaardt dat elke door Full Circle Coaching aanvaarde opdracht louter een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is.

 

 1. Full Circle Coaching is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ontstaan door uitvoering van de Overeenkomst, zowel door haarzelf als door derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Full Circle Coaching, mits aangetoond door de Klant.

 

 1. De aansprakelijkheid van Full Circle Coaching is beperkt tot de maximale waarde van de Overeenkomst. Iedere vordering tot schadevergoeding op Full Circle Coaching verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop Klant met de schade bekend is geworden. Indien er sprake is van aansprakelijkheid van Full Circle Coaching, is deze uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is Full Circle Coaching niet aansprakelijk. 

 

 1. De Klant vrijwaart Full Circle Coaching van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Mocht Full Circle Coaching aansprakelijk worden gesteld door een derde in dit verband, dan is de Klant verplicht alle kosten die hiermee verband houden te voldoen aan Full Circle Coaching en is de Klant verplicht direct de verantwoording van de aansprakelijkheid te nemen (onder meer) door aan de derde kenbaar te maken dat Full Circle Coaching niet aansprakelijk is, maar de Klant. Indien de Klant hierin tekortschiet, ontstaat daarmee automatisch een vorderingsrecht van Full Circle Coaching op de Klant ter grootte van het bedrag waarvoor Full Circle Coaching aansprakelijk wordt gesteld. 

 

 1. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Full Circle Coaching mocht lijden ten gevolge van een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op de overeenkomst tussen Full Circle Coaching en de Klant alsmede onderhavige Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.

 

 1. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing te komen.

 

 1. Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten Overeenkomsten en/of huidige Algemene Voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbanken van het arrondissement Gent.